MENU (5)

Darkness At The Heart Of My Love - Bản dịch và Lời bài hát - Ghost 「Bài hát」

When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always
...Always


Darkness At The Heart Of My Love 「Bài hát」 - Ghost

When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always
...Always

Will you walk the line?
My path serpentine
Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free


[Chorus]
There is a darkness at the heart of my love
That runs cold, that runs deep
The darkness at the heart of my love for you

[Guitar solo]

Will you spill the wine?
To summon the divine
I'm with you always
...Always

Now paint a pair of eyes
And let us watch as it dries


Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free

[Chorus]
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love so bold, so sweet
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love for you


[Guitar solo]

Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free

[Chorus]
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love so bold, so sweet
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep


The darkness at the heart of my love so bold, so sweet

And all this time you knew
That I would put you through
The darkness at the heart of my love for you

[When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always, always
Paint a pair of eyes
Let's watch as it dries
I'm with you always, always]


Darkness At The Heart Of My Love - Bản dịch và Lời bài hát - Ghost 「Bài hát」


Khi mùa hè chết


Cắt đứt mối quan hệ
Tôi luôn ở bên bạn
...Luôn

Bạn sẽ đi bộ đường dây chứ?
Đường dẫn của tôi serpentine.
Luôn luôn ghi nhớ
Tình yêu đó là tất cả những gì bạn cần

Nói cho tôi biết bạn muốn là ai
Và tôi sẽ giải phóng bạn

[Điệp khúc]
Có một bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi


Điều đó chạy lạnh, chạy sâu
Bóng tối ở trung tâm tình yêu của tôi dành cho bạn

[Guitar Solo]

Bạn sẽ làm đổ rượu?
Triệu tập thiêng liêng
Tôi luôn ở bên bạn
...Luôn

Bây giờ vẽ một đôi mắt
Và để chúng tôi xem khi nó khô
Luôn luôn ghi nhớ
Tình yêu đó là tất cả những gì bạn cầnNói cho tôi biết bạn muốn là ai
Và tôi sẽ giải phóng bạn

[Điệp khúc]
Có một bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi
Chạy lạnh, chạy sâu
Bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi rất táo bạo, rất ngọt ngào
Có một bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi
Chạy lạnh, chạy sâu
Bóng tối ở trung tâm tình yêu của tôi dành cho bạn

[Guitar Solo]


Luôn luôn ghi nhớ
Tình yêu đó là tất cả những gì bạn cần

Nói cho tôi biết bạn muốn là ai
Và tôi sẽ giải phóng bạn

[Điệp khúc]
Có một bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi
Chạy lạnh, chạy sâu
Bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi rất táo bạo, rất ngọt ngào
Có một bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi
Chạy lạnh, chạy sâu
Bóng tối ở trung tâm của tình yêu của tôi rất táo bạo, rất ngọt ngào


Và tất cả thời gian này bạn biết
Rằng tôi sẽ đưa bạn qua
Bóng tối ở trung tâm tình yêu của tôi dành cho bạn

[Khi mùa hè chết
Cắt đứt mối quan hệ
Tôi luôn ở bên bạn, luôn luôn
Vẽ một đôi mắt
Hãy xem nó khô
Tôi luôn ở bên bạn, luôn luôn]