MENU (2)

M1llionz - NGL - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


M1llionz - NGL (текстове на песни)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 1]
Wait, wait, check it (What'?)
Glock 17s and speshes (Bu-baow!)
.38 autos and pellets


The 7.62s make a gunman dead it
Enit, enit (What?)
Gun smoke in the air, smell it
Make the M-10 spray and wet man's skin
Like I'm usin' mosquito repellent
So what's the angle? Two-litre manual
Change the atmosphere in seconds (Skrrt)
At the photo shoot, just me and Daniel
They don't know there's illegal weapons (Ha)
In the jailhouse, put berese in capsules
Feed the rattle of findin' felons
The scope on the zig's triangle, the clip's rectangle
It don't bend like the 47s (Baow! Baow!)
We was three waps up at the show


Woulda said ask Bills, but he didn't even know
The metal detectors must be for show
Man's got a pouch on, but hid it in my clothes
Gun boys outside the venue
Man still formate and give it to a ho
Next time I go on tour I'm puttin' two gyal on the guest list
So they can bring it on the road (Lagga)

[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine


And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 2]
Shotta life, crack cocaine, and homicides
Man buss case and mothers cry
Shootings on the other side, civilians horrified
Four-door well tinted up and modified
Rambo knife and nines with hollow bine
Gun crimes on the rise
Rule is take two of yours if you take one of mine
Man violate, gi' him a shot, don't apologise
Wait 'til it dies down (Then what?)


Then get him when he least expect it
The P's expensive, but beef's interestin'
Especially when your opps are neek infested
Can't pay 'til spray cah the heat needs testin' (Ching-ching)
Even if believe the G is genuine
Grease and medz it (What?)
Then phone Soljy and link him cah the piece needs mendin' (Lagga)
If any man that I'm with ain't touched nothin' or sold no drugs, then call me a capper (No shit)
Shottas and shooters, strappers and slappers
Mates ain't no rappers, white and buj wrappers (Brrr)
GPS tag and level-3 MAPPAs
Police probation and high-risk status
Peak altercations on opposite manors
NCA observations for serious matters (Lagga)[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Outro]
Mi nah go lie
MAC-11 with fries
Play with Ten Percent and die
Get fried
('Rex the one and only)
Bang, bang, bang
Say they shoot guns, that's a lie


M1llionz - NGL - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)Няма да лъжа, всички ще умрем
Надявам се да не харесвам първия
Няма да лъжа, все още се опитвам
Бра медеше, каза: "Не е как работи"
Няма да лъжа, опитвам се да подавам банера
И че 9x19 все още не се спука
Няма да лъжа, това не е 2005
Трябва да имам това (какво "?) Дори когато съм в църквата

[Стих 1]
Изчакайте, изчакайте, проверете го (какво "?)
Glock 17s и Speshes (Bu-Baow!)
.38 Авто и пелети
7.62s направи стрелецът мъртъв


Enit, enit (какво?)
Пистолет дим във въздуха, миришете го
Направете m-10 спрей и кожата на влажния човек
Като аз съм отблъскващ комар
И така, какъв е ъгълът? Двулитрово ръководство
Променете атмосферата в секунди (SKRRT)
На снимката стрелец, само аз и Даниел
Те не знаят, че има незаконни оръжия (ха)
В затвора, поставете бараница в капсули
Хранете дрънкалката на Fellons
Обхватът на триъгълника на зилата, правоъгълникът на клипа
Той не се огъва като 47-те (Baow! Baow!)
Бяхме трима камера на шоуто
Каза да попитате сметките, но той дори не знаеше


Металните детектори трябва да бъдат за шоу
Човекът има торбичка, но го скри в дрехите ми
Пистолетни момчета извън мястото
Човекът все още се формира и го дава на хо
Следващия път, когато отида на турне, аз съм сложил два Gyal в списъка за гости
Така че те могат да го донесат на пътя (lagga)

[Хор]
Няма да лъжа, всички ще умрем
Надявам се да не харесвам първия
Няма да лъжа, все още се опитвам
Бра медеше, каза: "Не е как работи"
Няма да лъжа, опитвам се да подавам банера
И че 9x19 все още не се спука


Няма да лъжа, това не е 2005
Трябва да имам това (какво "?) Дори когато съм в църквата

[Стих 2]
Шотва живот, крек кокаин и убийства
Човек автобус калъф и майките плачат
Стрелгии от другата страна, цивилните ужаси
Четири врата добре оцветени и модифицирани
Рамбо нож и деветки с кухия бал
Престъпленията на оръжието
Правилото е вземете две от вашите, ако вземете една от моите
Човек нарушава, го изстрел, не се извинявай
Изчакайте, докато умира (тогава какво?)
След това го вземи, когато най-малко го очаква


P са скъпи, но интересуват говеждо месо
Особено когато вашите OPP са заразени
Не може да плати "til spray cah the heat се нуждае от тест" (Ching-ching)
Дори ако смятате, че G е истински
Грес и мед (какво?)
След това телефон Soljy и свържете го на парчето се нуждае от Mendin '(Lagga)
Ако някой, който съм, не съм докоснал нищо или не е продал никакви наркотици, тогава ми се обади на капсур (без лайна)
Шотс и стрелци, грапари и люспи
Приятели не са рапъри, бели и буйни опаковки (BRRR)
GPS таг и ниво-3 mappas
Полицейска пробация и висок риск
Пиковите справедливи на противоположни имения
Наблюдения на NCA за сериозни въпроси (lagga)


[Хор]
Няма да лъжа, всички ще умрем
Надявам се да не харесвам първия
Няма да лъжа, все още се опитвам
Бра медеше, каза: "Не е как работи"
Няма да лъжа, опитвам се да подавам банера
И че 9x19 все още не се спука
Няма да лъжа, това не е 2005
Трябва да имам това (какво "?) Дори когато съм в църквата
Няма да лъжа, всички ще умрем
Надявам се да не харесвам първия
Няма да лъжа, все още се опитвам
Бра медеше, каза: "Не е как работи"
Няма да лъжа, опитвам се да подавам банера


И че 9x19 все още не се спука
Няма да лъжа, това не е 2005
Трябва да имам това (какво "?) Дори когато съм в църквата

[Outro]
Mi nah отивам лъжа
Mac-11 с пържени картофи
Играйте с десет процента и умрете
Получавам пържени
('REX е единственият)
Взрив, взрив, взрив
Казват, че стрелят, това е лъжа